Evropska kartica ugodnosti za invalide

Pripravila Esperanza

 

Za invalidsko kartico ugodnosti  sem izvedela od znanke, ki jo je že pridobila.

O njej sem se najprej pozanimala po internetu, kjer obstaja prav spletna stran invalidske kartice z vsemi podatki, kje jo lahko naročiš, kaj moraš imeti s seboj, da jo lahko naročiš in kje jo lahko uporabljaš. Na tem mestu naj omenim, da pri tem projektu sodelujejo tudi druge države, ne samo Slovenija, za sedaj sedem držav.

Spletna stran, na kateri sem pridobila te podatke je:

 

Nekatere podatke se pridobi tudi na spletni strani Ministrstva za delo:

 

Pa začnimo na začetku:

Za kartico lahko invalid zaprosi na katerikoli upravni enoti oz. njeni izpostavi v Sloveniji.

Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so:

–           delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

–           osebe s priznano telesno okvaro:

o          90% telesno okvaro zaradi izgube vida,

o          70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in

o          najmanj 80% telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno  vsaj 70%;

–           invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;

–           invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;

–           invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;

–           osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;

–           otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

o          otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju

o          gluhi otroci

o          slepi otroci

o          otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in

o          otroci z avtističnimi motnjami;

–           osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;

–           invalidi po predpisih drugih držav članic EU.

 

S seboj mora imeti:

  • kopijo odločbe o invalidnosti in
  • fotografijo za dokumente

 

Na enoti oziroma njeni izpostavi zaprosiš za vlogo, ki jo izpolniš z vsemi podatki, ki jih zahteva vloga:

  • ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
  • navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
  • barvno fotografijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm oziroma fotografijo standardne velikosti za osebne dokumente in
  • datum vložitve in podpis upravičenca ali zakonitega zastopnika.

 

Vlogo podpišeš in jo skupaj z odločbo in fotografijo oddaš uradniku, ki sedi na okencu. Nato odideš.

Uradniki pregledajo vlogo in priložene dokumente. Če ni zadržkov za izdajo kartice, dokumente pošljejo pogodbenemu izvajalcu, ki izdela kartico in jo najkasneje v roku treh tednov pošlje na dom.

Če uradniki ugotovijo, da kakšen podatek ali dokument manjka, osebo pozovejo, da vlogo dopolni.

Če oseba ne izpolnjuje vseh kriterijev, navedenih na prej omenjenih spletnih straneh, se lahko zgodi, da vlogo zavrnejo in invalid ne pridobi kartice.

Ostali pomembni podatki so:

  • Veljavnost EU kartice ugodnosti za invalide je 10 let.
  • EU kartica ugodnosti za invalide ima predpisano obliko in zaporedno številko.
  • V primeru pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene ali poškodovane kartice se kartica prekliče na upravni enoti in se upravičencu izda nova kartica z novo zaporedno številko.
  • Še enkrat pa bi opozorili, da lahko vlagatelj vlogi priloži fotografijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm, kot je določeno v pravilniku ali pa fotografijo standardne velikosti za osebne dokumente, ki jo kasneje izdelovalec kartice pomanjša na velikost iz pravilnika.

Pin It on Pinterest

Share This